Petertransport & Travel

บริการ เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช เช่ารถบัส เช่ารถตู้: (086)-504-4430

โปรแกรม กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - โรงถ่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


8.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปตท วิภาวดีรังสิต ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า พร้อมบริการอำนวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกโดยรถโค้ชปรับอากาศ วีไอพี ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวก และสื่อบันเทิงครบครัน บริการอาหารเช้า(1)และเครื่องดื่มเย็นๆ ระหว่างเดินทาง 

9.00 น. เที่ยวชม วัดถ้ำเสือ วัดนี้อยู่บนยอดเขา ภายในวัดมีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ เจดีย์ 9 ชั้น ซึ่งถ้าขึ้นไปถึงชั้นบนสุดจะได้สักการะพระสารีริกธาตุ มีพระอุโบสถที่งดงาม และยังได้สักการะหลวงพ่อชื่น มีทิวทัศน์เบื้องล่างเป็นท้องทุ่งนาแบบพาโนรามา 

10.30 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในโลก เพราะ สร้างขึ้นโดยเหล่าเชลยศึกฝ่ายสัมพันธ มิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา นิวซีแลนด์ และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย จำนวนมากมายที่ต้องมาเสียชีวิตในการสร้างสะพานแห่งนี้ หลังจากนั้นนำคณะไปชมสถานที่ที่บรรจุรายชื่อของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทั้ง 2 แห่งได้แก่ สุสานดอนรัก และสุสานเขาช่องไก่ และที่เขาช่องไก่ แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. เข้าชมโรงถ่าย พร้อมมิตร ฟิส์ม สตูดิโอ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,000 ใร่ ในค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี ก่อสร้างและศึกษาคันคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้าง ชมความสวยงามอลังการของฉากต่างต่าง จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง อาณาจักรหงสาวดี พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี โดยมีวิทยากรบรรยาย ประจำจุดต่างต่าง

17.00 น. ออกเดินทางกลับ
19.00 น. เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ 

อัตรานี้รวมค่าบริการดังต่อไปนี้ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 
• ค่าอาหาร 2 มื้อ 
• ค่าบริการเข้าชมโรงถ่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
• ค่าไกด์นำเที่ยวมืออาชีพและทีมงานอำนวยความสะดวก 
• ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง 
• ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท


Petertransport & Travel 

220/22 ซ.ประดิพัทธ์ 18 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-2700838
อีเมล: petertransport_travel@hotmail.com